Pravidlá DMP

 

Úlohou štartujúceho je prekonať všetky prekážky so svojím psom v čo najkratšom čase.  Zvíťazí ten, kto bude mať najkratší výsledný čas.

Každú prekážku musí prekonať psovod aj pes. Ak prekážku neprekoná pes alebo psovod sa k výslednému času pripočíta 10 trestných sekúnd. Ak prekážku neprekoná ani psovod ani pes, priráta sa k celkovému času 20 trestných sekúnd.

Spôsob prekonania prekážky je ľubovoľný a závisí len od majiteľa psa. Menším a mladým psom je povolená pomoc pri prekonávaní vyšších prekážok. Psovod môže svojho psa motivovať k prekonaniu prekážky slovným povzbudzovaním, ako aj pomocou odmeny (pamlsok, aport, hračka). Počas celého parkúru je možné psa odmeňovať. Psovod sa však musí postarať, aby na trati nezostali popadané pamlsky alebo aporty, ktoré by mohli rozptyľovať nasledujúcich  psov.

Prekážky budú očíslované podľa toho v akom poradí ich má psovod prekonať. Ak však vynechá psovod prekážku alebo zamení ich poradie, môže sa  vrátiť a prekonať prekážku aj mimo poradia. V tom prípade mu nebudú zarátané trestné sekundy. Cieľom je prekonanie všetkých označených prekážok.

Pes sa počas prekonávania prekážok môže pohybovať na vôdzke alebo na voľno. Nesmie však ohrozovať ostatných účastníkov preteku.  Pokiaľ  je pes zjavne neovládateľný a spôsobí zranenie inému psovi alebo účastníkovi preteku, bude z akcie vylúčený. Toto platí počas celého trvania akcie.

Pri prekonávaní prekážok musí psovod brať ohľad na svoju aj psovu bezpečnosť. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné zranenia psovoda alebo psa. Súťažiaci mladší ako 15 rokov musia pri registrácii priniesť súhlas zákonného zástupcu, ktorý ich bude oprávňovať zúčastniť sa na parkúre.

Akékoľvek násilie, či hrubé správanie sa voči psovi počas parkúru má za následok okamžitú diskvalifikáciu!

Nešportové správanie účastníka preteku voči ostatným účastníkom bude mať za následok vylúčenie z preteku.

Psy musia byť v areály počas celej akcie (okrem času keď prekonávajú parkúr a okrem miesta, ktoré bude vyhradené na venčenie) na vodidle, aby nezavadzali psom a psovodom, ktorí bežia parkúr.

Psovod je povinný počas celého trvania akcie zbierať po svojom psovi exkrementy a vhadzovať ich do nádob na to určených.

Akcie sa môžu zúčastniť iba zdraví psi s platnými očkovaniami. Zjavne chorý alebo zranený pes nebude na parkúr pripustený.

Majiteľ háravej feny je túto skutočnosť povinný zahlásiť pri registrácii. Háravé feny pôjdu na štart až posledné.

Víťazi jednotlivých kategórií:

1. miesto za parkúr a zároveň aj neoficiálny Majster SR v DMP

2. miesto za parkúr a zároveň aj neoficiálny Prvý vicemajster SR v DMP

3. miesto za parkúr a zároveň aj neoficiálny Druhý vicemajster SR v DMP

1. miesto za disciplínu „Orientácia v teréne“

1. miesto za disciplínu „Nájdime sa“

Celkový víťaz preteku – cenu získa súťažiaci, ktorý dosiahne v súčte najlepší čas a zúčastní sa všetkých povinných disciplín – parkúru, orientácii v teréne a nájdime sa.